Przedszkole Nr 44 w Warszawie

Przedszkole Nr 44, ul. Ludna 8, 00 - 404 Warszawa

Programy edukacyjne

Informacja o programach własnych nauczycieli, realizowanych w przedszkolu.


1. Program „Przyjazna adaptacja dziecka do przedszkola”.

Cele programu:

 • Złagodzenie trudności adaptacyjnych.
 • Obniżenie poziomu stresu, spowodowanego zmianą i wejściem w nowe środowisko.
 • Zapoznanie dzieci i rodziców z przedszkolem, z personelem pracującym z dziećmi.

Zasadnicza częścią programu są spotkania adaptacyjne o charakterze zabawowym z dziećmi i rodzicami. Są one organizowane w drugiej połowie sierpnia. W ich trakcie dzieci dobrze poznają miejsce, w którym będą przebywać, poznają pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Spotkania adaptacyjne poprzedzone są zebraniem informacyjnym z rodzicami w czerwcu, na którym rodzice zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat pomocy dzieciom w przygotowaniu się do przedszkola.

 

2. Dziecko widzem i aktorem- wychowanie przez sztukę i dla sztuki”
Autorzy; mgr Jolanta Rychel, mgr Anita Kutryn

Cele programu:

 • Rozbudzanie twórczej ekspresji dziecka wywołanej bezpośrednią obserwacją widowisk teatralnych, środowiska społeczno-przyrodniczego oraz wrażeniami i wyobrażeniami dostarczanymi przez utwory literackie, muzykę, plastykę.
 • Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci wrażliwości na otaczające piękno i umiejętności wyrażania uczuć i  przeżyć  artystycznych i  intelektualnych.
 • Kształtowanie osobowości dzieci poznawczo - aktywnych, radosnych, otwartych na świat, umiejących yrażać emocje w  twórczości teatralnej.
 • Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym przedszkola oraz środowiska  lokalnego.
 • Wzbogacanie psychiki i osobowości dziecka, jego wyobraźni, pobudzanie różnych zmysłów, wyzwalanie twórczego  potencjału każdego dziecka sprzyjających  wszechstronnemu  rozwojowi.
 • Nabywanie umiejętności i zdolności teatralnych zmierzających do doskonalenia techniki lepszego porozumiewania się  celem  przygotowania  do pełnienia ról społecznych.
 • Tworzenie dzieciom warunków do działalności artystycznej-teatralnej poprzez organizowanie teatrzyków kukiełkowych – nauczycielskich, wyjazdów do teatrów oraz uroczystości, na których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.  

   W zabawach teatralnych duże  znaczenie  ma  wyobraźnia  twórcza,  która  przekształca   rzeczywistość, a  nie  tylko naśladuje ją i imituje. Obserwacja sprzyja inspirowaniu dzieci do samodzielnego spostrzegania,  wielozmysłowego poznawania  fragmentu  otaczającej  nas  rzeczywistości.  Najbogatszym  źródłem w  procedurze  osiągania zamierzonych w programie celów, są działania dziecięcych zabaw teatralnych oparte na interpretacji  treści literackich w formie działań artystycznych. Teksty zrozumiałe dla dziecka, zawierające barwne opisy różnych  sytuacji, wydarzeń,zjawisk przyrodniczych sprzyjają zilustrowaniu ich według własnych skojarzeń dziecka. Spontaniczne, na bieżąco po wysłuchaniu tekstu zabawy dzieci w rzeczywisty sposób odzwierciedlają ich emocje, doznania, wyobrażenia. Są bogate i „prawdziwe”, oddają  wnętrze  dziecka. Działania teatralne wzbogacają psychikę dziecka, jego wyobraźnię, pobudzają różne zmysły, które  systematycznie  ćwiczone rozwijają się wyzwalają  potencjał twórczy, tkwiący w każdym dziecku  i  przyczyniają  się  do  wszechstronnego  rozwoju.

 

3. Program „Bezpieczny Przedszkolak”
Autorzy; mgr Jolanta Rychel, mgr Anita Kutryn

Cele programu oparte są na:

 • Nabywaniu i bogaceniu wiedzy (informacji).
 • Poznawaniu zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wdrażaniu do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Przestrzeganiu zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, zbiorników wodnych itp.
 • Zdawaniu sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabaw zapałkami oraz  manipulowaniu sprzętem gospodarstwa domowego-kuchenka gazowa, żelazko, mikser itp.
 • Przestrzeganiu zakazu prowokowania sytuacji zagrażających  bezpieczeństwu innych - podstawianie nogi, spychanie z urządzeń, sypanie piaskiem, gryzienie itp.
 • Rozumieniu zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów czy pokarmów (np. słodyczy) nieznanego pochodzenia (np.znalezionych).
 • Rozumieniu zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt.
 • Wyrabianiu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- zgubienie się w tłumie, pożar mieszkania itp.
 • Stosowaniu zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych.
 • Poznaniu numerów telefonów alarmowych oraz zasad ich używania - tylko w  sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

   Bezpieczeństwo i ochrona dzieci przed złem, to najważniejsza sprawa dla rodziców i nauczycieli. Ogrom przestępstw, który nasila się wokół, zmusza nas do zastanowienia się, jak przeciwdziałać złu? Jak nauczyć dzieci, aby nie stały się obiektem przestępstw? Jak nie tracąc ich naturalnej ufności wobec obcych, nauczyć ich zachowań asertywnych? Konieczność zatem, jak najwcześniejszego wyposażenia podopiecznych w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw stało się dla nas inspiracją do opracowania programu i wprowadzenia go w naszym przedszkolu. Poprzez realizację przygotowanego programu chciałyśmy wyposażyć wychowanków w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

 

4. Program  autorski z obszaru edukacji społeczno- moralnej
„Wszystkie dzieci nasze są…- rozbudzanie szacunku i akceptacji  w stosunku do siebie i innych…”
Autorzy; mgr Edyta Czerwińska, mgr Barbara Libicka-Gortadt

   Nasz program skupiony jest wokół zagadnień z zakresu edukacji społeczno – moralnej, które odnoszą się do;

 • Poznawania samego siebie, swoich potrzeb i emocji.
 • Reguł życia w grupie rówieśniczej i kontaktów z dorosłymi.
 • Poznawania swojego otoczenia oraz świata i ludzi w nim żyjących.


    Dzieci w wieku  przedszkolnym (zwłaszcza w wieku 4,5 -6 lat) poszerzają obszar swoich zainteresowań wychodzący poza bezpośrednią obserwację i doświadczenia. Interesują się życiem , wyglądem, kulturą ludzi żyjących w innych krajach, na innych kontynentach. Te zainteresowania stanowią dla rodziców i nauczyciela  nie lada wyzwanie, które może odegrać istotną rolę w ukształtowaniu dziecięcego światopoglądu i relacji międzyludzkich. W dzisiejszym świecie nastawionym na globalizację i pokonywanie wszelkich barier w kontaktach z ludźmi z całego świata istotną rolę odgrywa umiejętność znalezienia się w różnych środowiskach społecznych i kulturowych co wymaga wiedzy oraz  gruntownego wychowania w tym zakresie .

    Projekt programu pt. „ Wszystkie dzieci nasze są …” powstał z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Inspiracją do stworzenia tego programu była współpraca między grupą dzieci 6-letnich i grupą terapeutyczną w naszym przedszkolu. Jego głównym założeniem jest wzbudzenie  szacunku i akceptacji w stosunku do siebie samego i innych osób bez względu na ich stan zdrowia, poglądy, kolor skóry  i wygląd zewnętrzny. Ma on służyć przede wszystkim ukształtowaniu w dzieciach pozytywnego obrazu samego siebie, odkryciu swoich mocnych stron, podniesieniu niskiej samooceny, uświadomieniu dzieciom ich praw i obowiązków, a także ma zachęcić je do poszukiwań pozytywnych cech u innych osób.
   W tym projekcie istotne jest także wdrażanie dzieci do zachowań prospołecznych oraz  uświadomienie im jak ważna jest współpraca oparta na pozytywnych relacjach z innymi  osobami. Program ten zawiera cztery podstawowe hasła związane z edukacją społeczno - moralną ;

 • Jaki jestem?...
 • Ja i ludzie niepełnosprawni…
 • Chociaż się różnimy, to samo lubimy!...
 • Moje prawa i obowiązki…

    Odnoszą się one do poszczególnych tematów związanych z kształtowaniem dobrych relacji z innymi i pozytywnej samooceny dziecka,  podkreślenie jego mocnych stron, rozumienie przyczyn i akceptowanie odmienności innych ludzi (osoby niepełnosprawne), poszanowanie cudzej godności i oczekiwanie tego od innych, a także uświadomienia dziecku jego podstawowych praw i obowiązków. Propozycje scenariuszy zajęć stanowią cykl zabaw dotyczących danego zagadnienia i są realizowane przez nauczycieli w naszym przedszkolu.
 
CELE PROGRAMU:

 • Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych.
 • Rozwijanie empatii.
 • Uświadomienie unikalności i oryginalności każdego człowieka.
 • Uświadomienie potrzeby każdego człowieka do bycia kochanym i lubianym.
 • Rozróżnianie potrzeb.
 • Dostrzeganie między sobą różnic i podobieństw.
 • Wskazywanie korzyści płynących ze współpracy w grupie.
 • Uświadomienie dzieciom zmian jakie zachodzą wraz z  ich rozwojem.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na ich prawa i obowiązki.
 • Rozbudzanie chęci i gotowości do pomocy.
 • Doskonalenie poczucia własnej wartości.
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw w komunikowaniu się.
 • Stworzenie okazji do tworzenia prac różnymi technikami i z wykorzystaniem różnych materiałów.

ZADANIA PROGRAMU:

 1. Tworzenie dzieciom warunków do poznania samego siebie  i innych poprzez  literaturę, działanie w życiu codziennym, zabawy dowolne, integracyjne, dramowe  oraz aktywność twórczą dzieci.
 2. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień dotyczących swobodnej zabawy i wyboru towarzystwa.
 3. Poznawanie własnych uczuć i emocji oraz sposobu ich wyrażania.
 4. Zachęcanie dzieci do wszelkich sposobów wyrażania emocji i pragnień poprzez plastykę, muzykę, ruch i taniec.
 5. Uświadamianie sobie własnych mocnych i słabych stron oraz upodobań.
 6. Uczenie się przyjmowania pochwał i krytyki ze strony innych, jako wskazówek do dalszego postępowania.
 7. Poznawanie przyczyn odmienności ( należenie do innej rasy ludzkiej, od urodzenia lub na skutek choroby). 
 8. Życzliwe i taktowne zachowywanie się wobec odmienności innych osób ( wygląd, zainteresowania, zachowanie, upodobania, zwyczaje, sprawność fizyczna).
 9. Tolerowanie odmienności w wyglądzie i zachowaniu innych. Kształtowanie życzliwej i serdecznej postawy wobec każdego człowieka.
 10. Poznawanie różnych kultur, zwyczajów i różnic występujących między ludźmi.
 11. Dostrzeganie podobieństw ludzi żyjących na całym świecie; ta sama budowa ciała, takie same potrzeby, pragnienia, uczucia, emocje, podobne zajęcia i zabawy.
 12. Słuchanie bajek, opowiadań i wierszyków, oglądanie przedstawień teatralnych, gdzie wyeksponowane jest dobro, miłość i prawda.
 13. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu i psychicznemu ze strony innych.
 14. Próby oceny zachowań bohaterów literackich, wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem.
 15. Dostrzeganie potrzeby pomagania innym.
 16. Sprawianie radości innym i unikanie sytuacji, w których można sprawić komuś przykrość.
 17. Dostrzeganie przykrych konsekwencji kłamstwa i braku zaufania do osoby mówiącej nieprawdę.
 18. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami-przestrzeganie wyznaczonych zasad w domu i przedszkolu.
 19. Przyswajanie nawyków kulturalnego zachowania się dokładne wykonywanie podejmowanych zadań i działań.
 20. Rozumienie swoich praw do odmowy uczestnictwa w zabawach i innych czynnościach  z rówieśnikami i dorosłymi.
 21. Poszanowanie cudzej godności i oczekiwanie tego od innych.
 22. Rozumienie prawa do posiadania własnego zdania, ocen i sądów oraz oczekiwanie szacunku i zrozumienia dla własnych postaw i niechęci do tego co sprawia np. przykrość.
 23. Poszanowanie wolności innych: szanowanie cudzego zdania, umiejętność zachowania sekretu, powstrzymywanie się od wywierania presji.
 24. Nabywanie umiejętności przyjmowania innych ludzi takimi, jakimi są, poszanowanie prawa do inności.
 25. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci poprzez:
  - wykonywanie pewnych elementów  zajęć w domu z rodzicami (karty pracy, kolorowanki, rozmowy)
  - zbieranie materiałów na zajęcia ( zdjęcia, wycinki z kolorowych czasopism itp.).

 

5. „Program wychowawczy przedszkola”
 
Autorzy; mgr Eleonora Grądzka, mgr Barbara Strąk

Cele ogólne Programu Wychowawczego przedszkola skupiają się na:

 • Kształtowaniu świadomości przynależności do wspólnoty przedszkolnej.
 • Budowaniu relacji dziecko – nauczyciel – rodzic.
 • Kształtowaniu pożądanych postaw etycznych, światopoglądowych, moralnych i religijnych z zachowaniem zasady podmiotowości, odmienności i indywidualności.
 • Kształtowaniu umiejętności współżycia w zespole – budowaniu więzi społecznych takich jak: koleżeńskość, współdziałanie, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy, poszanowanie dla odmienności, lojalność i sprawiedliwość.
 • Pogłębianie zrozumienia wartości, zwiększenie motywacji i odpowiedzialności za dokonywanie pozytywnych wyborów osobistych i społecznych.
 • Zachęcanie nauczycieli i rodziców do traktowania edukacji jako nauczania pewnej filozofii życia, dokonywania wyborów pozwalających włączać się w życie społeczne z szacunkiem i odpowiedzialnością.

Program zawiera opis systemu wychowawczego obowiązującego w oddziałach oraz scenariusze zajęć wychowawczych, realizowanych przez nauczycieli.

W codziennej pracy wykorzystujemy również:

Program wspomagania rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 
Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Deninsona.
 
Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horne.
 
Program nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 
Naukę czytania różnymi metodami, Iwona Majchrzak, Marta Bogdanowicz, Irena Arciszewska; stosownie do indywidualnego tempa rozwoju dziecka.
 
Pedagogikę Zabawy Klanza.
 
Techniki parateatralne.
 
Biblioterapię.
 
Techniki terapeutyczne: muzykoterapia, Ruch Rozwijający W. Sherborne.
 
Czas nauki czas zabawy


Każde dziecko jest dla nas osobą. Cenimy i szanujemy indywidualność i niepowtarzalność każdego dziecka. Stosujemy niekonwencjonalne formy i metody pracy, szczególnie rozwijamy dzieci artystycznie. U nas dzieci się nie nudzą — gwarantujemy miłą, domową atmosferę i dobrą zabawę dla dzieci; prowadzimy przedszkolny teatr kukiełkowy. Dla dzieci i rodziców organizujemy wiele imprez i uroczystości w przedszkolu i w plenerze.
Wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy, to:
— szacunek do każdego człowieka,
— uznanie niepowtarzalności każdej istoty ludzkiej,
— życzliwość,
— odpowiedzialność,
— kompetencje.
                                                                                                               

Sercem naszego przedszkola są dzieci. W swoich grupach wiekowych mają możliwości nawiązywania bliskich relacji z rówieśnikami. Metody, formy i rodzaje oraz tematyka zajęć są dobierane tak, aby proces edukacyjny był dla dziecka atrakcyjny. Dzieci 4, 5, i 6-letnie mogą korzystać w swoich salach z komputerów, grając w gry edukacyjne lub pisząc krótkie teksty do swoich książeczek. Oprócz technik nowoczesnych korzystamy z bardzo tradycyjnych środków edukacyjnych. Codzienny kontakt z baśnią lub bajką, oprócz rozwoju zainteresowań czytelniczych spełnia także funkcję terapeutyczną.
Nasi wychowankowie są stałymi czytelnikami pobliskiej biblioteki, z którą systematycznie współpracujemy.  U nas każde dziecko ma szansę zamanifestować swoją niepowtarzalną osobowość. Umożliwiamy wychowankom ekspresję spostrzeżeń, przeżyć i uczuć z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu: taniec, śpiew, poezja, proza, działalność plastyczna itp.
Ciepła i życzliwa atmosfera panująca w naszym przedszkolu wzmacnia u naszych podopiecznych ich potencjał twórczy i pozwala ujawnić skarb ukryty w każdym z nich. Inicjowane “podróże” pozwalają dzieciom dotrzeć do tajemniczej krainy wyobraźni uczuć i emocji, dlatego nazwaliśmy nasze przedszkole PRZEDSZKOLEM MARZEŃ.
    W naszym przedszkolu pracujemy także z dziećmi, o których mówi się “trudne” (nadpobudliwe psychoruchowo, autystyczne, z zaburzeniami zachowania itp). Wobec tych dzieci stosujemy odmienne metody kształcenia i wychowania, które odkryją mocne strony takiego dziecka i pozwolą mu dobrze funkcjonować w zespole.  Dla tych dzieci otworzyliśmy pierwszy w Warszawie oddział terapeutyczny. Basen terapeutyczny i sprzęt do integracji sensorycznej służą poprawie rozwoju dzieci wymagających wczesnego wspierania ich rozwoju.
    W naszym przedszkolu dobrze czują się wszystkie dzieci — błyskotliwe i inteligentne, o silnej osobowości i te o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.