Przedszkole Nr 44 w Warszawie

Przedszkole Nr 44, ul. Ludna 8, 00 - 404 Warszawa

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Podstawa programowa realizowana w godz. 8.00 – 13.00

7.00 -8.15     SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne, praca w małych zespołach, utrwalenie treści programowych, prace porządkowe, wspólne z dziećmi przygotowanie pomocy do zajęć, itp. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolności kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia.

8.15 -8.30     ZABAWA RUCHOWA

Przygotowanie do śniadania (mycie rąk, nakrycie stołów).Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

8.30 -9.00      ŚNIADANIE

Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.

9.00 -10.15     ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Rozwijanie pozytywnego obrazu dziecka. Rozwijanie twórczej wrażliwości i aktywności dzieci przez kontakt z muzyką sztuką literaturą. Rozwijanie cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe.

10.15 -11.30   POBYT W OGRODZIE

Zabawa, nauka, praca, obserwacja otoczenia przyrodniczego, zabawa ruchowa organizowana przez nauczycieli. Zapoznanie, utrwalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą. Wykorzystanie okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie.

12.00-12.45     OBIAD

Usprawnienie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia.

12.45 -14.30   ODPOCZYNEK

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu. Zajęcia indywidualne prowadzone przez nauczycielki.

14.50 -15.15    PODWIECZOREK

Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.

15.15 -17.00    ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca indywidualna i w małych zespołach. Wspieranie samodzielnych działań dziecka. Umożliwienie dzieciom wyrażanie ekspresji, przeżyć, spostrzeżeń w różnych formach działalności z zastosowanie werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności dzieci. Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech. Umożliwienie udziału w ćwiczeniach korekcyjno – kompensacyjnych.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.